کنش آگاهی موسیقی

کنش‌آگاهی به مجموع فعالیت‌های عملی و آگاهی‌های نظری گفته می‌شود که از طریق  آن هر فرد با چگونگی تأثیرگذاری رفتارهای و کنش‌های خود و آنچه از جهان بیرون از خود دریافت می‌کن ...