شس

معرفی

اینجا

انجمن زیست پایدار است

جایی برای سلام به زندگی، بوسیدن زمین و درک جایگاه انسان در حفظ زیست بوم کنونی

کنش‌آگاهی موسیقی

فراگیری چگونگی تاثیر فرکانس‌های صوتی بر قوه شناخت و ذهن

کنش‌آگاهی هیجان

شناخت رفتارهای مرتبط با هر هیجان و فراگیری چگونگی کنترل آنها

کنش‌آگاهی خنده

فراگیری علل شناختی خنده و چگونگی ایجاد آن به صورت مصنوعی

کنش‌آگاهی نقاشی

یافتن ریشه‌های ذهنی نقاشی فرد و فراگیری تحلیل خود از خطوط و رنگ های نقاشی شده

کنش‌آگاهی، بخشی از نیاز حفظ زیست‌بوم کنونی

کنش‌آگاهی به مجموع فعالیت‌های عملی و آگاهی‌های نظری گفته می‌شود که از طریق  آن هر فرد با چگونگی تأثیرگذاری رفتارهای و کنش‌های خود و آنچه از جهان بیرون از خود دریافت می‌کند، آشنا می‌شود. در کنش‌آگاهی ذهن برای ورود به جهان و زیست در آن آماده می‌شود

رویداد مزرعه

رویداد مزرعه اتصالی است بین زمین‌داران، سرمایه‌گذاران و نیروی کار. در این اتصال با مدیریت در بخش‌های مختلف تولی د تا فروش یک محصول توسط انجمن زیست پایدار، تسهیلات فراوانی برای سه گروه مزبور فراهم آمده است

مزرعۀ هــورا

در مزرعۀ هــورا تلاش شده است تا با استفاده از کمک تمامی مردم راهکارهایی برای تغذیۀ مطلوب برای انسان مورد بررسی قرار گیرد. برنامه‌هایی چون رویداد آشپزی، رویداد کار در مزرعه و بسیاری دیگر از برنامه‌ها در دستور کار مزرعۀ هــورا قرار دارد

Untitled-1

رویداد آشپزی

تغذیه فقط برای انرژی‌بخشی نیست. تغذیه می‌تواند در ایجاد یک وضعیت ذهنی و روانی سالم به ما کمک کند. تغذیۀ شما قادر است به طور کامل نقش یک روانپزشک خوب را برای شما ایفا کند. در این بخش به مقالات، بررسی‌های علمی، طب تکمیلی و بسیاری موضوعات مرتبط می‌پردازیم

0
تعداد اعضاء
0
تعداد گروه‌ها
0
تعداد زمین‌ها​
0
پروژه‌های در حال اجرا​